POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. ABAST

La present Política de privacitat d'ÒMADA INTERACTIVA SLL. regula l'obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d'Internet de l'entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per ÒMADA INTERACTIVA SLL, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular ÒMADA INTERACTIVA SLL podent-se exercir els drets pertinents segons el que s'exposa en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats a la corresponent web. Aquests textos poden ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per ÒMADA INTERACTIVA SLL.

Qui és responsable del tractament de les vostres dades?

ÒMADA INTERACTIVA SLL és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les vostres dades personals en relació amb els serveis que presta.

ÒMADA INTERACTIVA SLL es compromet a respectar i salvaguardar la vostra privacitat i la seguretat de les vostres dades.

Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Raó Social del responsable: ÒMADA INTERACTIVA SLL
CIF: B63235691
Adreça: c. Ausiàs Marc 26, planta 4, despatx 40
Població: Barcelona
Codi Postal: 08010
Telèfon/email: 933424227/info@omada.es
Contacte amb el DPD: Volum 35924 Foli 204 Full número B-271.375

Amb quina finalitat/s recopilem les vostres dades?

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, ÒMADA INTERACTIVA SLL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l'usuari seran tractades amb les finalitats de:

Us informem que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s'elaboraran perfils d'usuaris.

Així mateix, us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l'usuari no manifesti el contrari i durant els terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser captats.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades poden ser comunicades a altres empreses del Grup, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i comercial pròpia del servei que li prestem, així com als següents tercers de confiança d'ÒMADA INTERACTIVA SLL:

Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com ara proveïdors de plataforma, serveis d'allotjament, manteniment i suport de les nostres bases de dades, així com del nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

ÒMADA INTERACTIVA SLL col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

ÒMADA INTERACTIVA SLL no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

El web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. ÒMADA INTERACTIVA SLL no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers en no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, sent per tant d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i Garantia de drets Digitals i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent podrà exercitar-les cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

ÒMADA INTERACTIVA SLL
c. Ausiàs Marc 26, planta 4, despatx 40, 08010 Barcelona

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com presentar reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si ho considera oportú.

2. COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d'existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol tipus, es prega contactar amb:

ÒMADA INTERACTIVA SLL
c. Ausiàs Marc 26, planta 4, despatx 40, 08010 Barcelona, ​​

3. COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

ÒMADA INTERACTIVA SLL recomana que, abans d'introduir les dades en alguna o algunes dels formularis de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l'avís legal, política de cookies i política de privacitat.

En tot cas, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

4. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix ÒMADA INTERACTIVA SLL, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. ÒMADA INTERACTIVA SLL no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

5. INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ÒMADA INTERACTIVA SLL amb domicili a c. Ausiàs Marc 26, planta 4, despatx 40, 08010 Barcelona i amb la gestió del domini d'Internet http://www.omada.es/es/ inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l'e-mail info@omada.es.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

6. INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

ÒMADA INTERACTIVA SLL col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos un cop hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

ÒMADA INTERACTIVA SLL es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que en facin un ús incorrecte.

ÒMADA INTERACTIVA SLL recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l'ús):